Foto:

HWL vraagt oog voor biodiversiteit in plan Dorpsgaard

Nieuw-Beijerland - De vereniging Hoekschewaards Landschap vraagt met een schrijven aan de gemeenteraad aandacht voor het meekoppelen van kansen voor biodiversiteit en ecologie in het plan Dorpsgaard te Nieuw-Beijerland. 

Plan Dorpsgaard behelst het bouwen van 7 woningen in een verwaarloosde boomgaard met aangrenzend grasland. De boomgaard is al zeker 20 jaar niet meer in commercieel gebruik. Er heeft zich een interessant wild bos ontwikkeld van oude fruitbomen en bomen en planten die zich spontaan gevestigd hebben. 

Een klein paradijsje voor plant en dier dicht bij de dorpskern. Enige jaren terug werd een begin gemaakt met het uitbreiden van Nieuw-Beijerland ten zuiden van de kreek. Het project bestond uit vier deellocaties: Wonen aan de Kreek, Damgaarde, Akkerdreven en Dorpsgaard in de oude boomgaard. Dorpsgaard wordt binnen afzienbare tijd ontwikkeld. Daartoe is een ontwerp-bestemmingsplan gemaakt. Men kon daarop reageren tot 1 mei 2020. Het ontwerpbestemmingsplan ziet er goed uit volgens het HWL. 

Het streven is zoveel mogelijk bestaande waarden te behouden. Het is dus niet zo dat alles helemaal weggekapt wordt om de boel bouwrijp te maken. In een bestemmingsplan kan echter niet geregeld worden hoe je de bestemming in de praktijk uitvoert. Als er op de plankaart staat “bestemming Groen” dan betekent het dat je de gronden alleen mag gebruiken voor groen. Hoe dat groen dan wordt ingericht en beheerd is daarmee niet geregeld. Dat bepaalt degene die de gronden inricht of in eigendom verwerft. Het maakt dan niet uit of er een rozenperkje komt of een gazon. 

Hetzelfde geldt voor de eis “Landschappelijke inpassing”. Dat is een voorwaarde die de gemeente heeft gesteld. Ook hier weer is niet nader bepaald hoe die er dan uit moet zien. Mag je volstaan met een smalle rij coniferen, of moet het een bredere soortenrijke haag zijn? Voorts is er ook het voornemen de bestaande sloten te verbreden. Er staat echter niet hoe. Ga je mooie gevarieerde moerasoevers aanleggen? Zorg je voor voldoende waterdiepte? Of verbreed je alleen maar? En de bestaande windsingel met mooi oud hout, blijft daar iets van staan? Zodra een bestemmingsplan goedgekeurd is gaat de ontwikkelaar aan de slag, met de precieze inrichting van het groen bemoeit het bevoegd gezag zich meestal weinig.

Hoekschewaards Landschap wil graag vanaf het begin met ontwikkelaar, landschapsarchitect en gemeente overleggen hoe je de biodiversiteit en de ecologie het best een plaats kan geven. Zo`n overleg zou standaardprocedure moeten worden bij bouwplannen, wegenaanleg en dergelijke. De gemeente kan in zo`n overleg ook haar eigen ambitie op het gebied van biodiversiteit gestalte geven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden